Algemene Voorwaarden voor Aanbieders

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Educata B.V., kantoorhoudende op de Oude Parklaan 111, (1901 ZZ) te Castricum, (Kamer van Koophandel registratienummer 80817750) die gelden voor het afnemen van Diensten en het gebruik van het Platform door Aanbieders zoals hieronder gedefinieerd.

 

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen.

 

Versie 1.8: 24 - 02 - 2023

 

 

1.     Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 

Aanbieder: de natuurlijke persoon of onderneming die met Educata een Overeenkomst sluit voor het gebruik van het Platform en voor het afnemen van één of meer Diensten. De aanbieders die Leer- & Ontwikkelactiviteiten plaatsen op het Platform worden ook aangeduid als leden van STAP-budget.nl.

 

Dienst: één of meer diensten van Educata die door de Aanbieder worden afgenomen en die onder de Overeenkomst vallen, waaronder – maar niet beperkt tot: abonnementen voor plaatsing van Leer- & Ontwikkelactiviteiten op het Platform, plaatsen van banneradvertenties op het Platform, en plaatsen van nieuwsbriefadvertenties in nieuwsbrieven van Educata.


Overeenkomst: de Educata Self Service Raamovereenkomst tot gebruik van de Diensten. De Algemene Voorwaarden (bijlage 2 van deze Overeenkomst) en de Verwerkersovereenkomst met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens (bijlage 1 van deze Overeenkomst) maken een onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst.


Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.


Gebruiker: een persoon die het Platform bezoekt kan het Platform bijvoorbeeld gebruiken om een Leer- of Ontwikkelactiviteit te zoeken en hier informatie over te lezen of aan te vragen, en door te klikken naar de website van de aanbieder om zich daar aan te melden voor een Leer- of Ontwikkelactiviteit.

 

Content: dat wat geplaatst wordt door Aanbieders op het Platform bijvoorbeeld in de vorm van Leer- & ontwikkelactiviteiten, informatie over de eigen organisatie, banneradvertenties en nieuwsbriefadvertenties in nieuwsbrieven van Educata.

 

Mijn Plaatsingen: de besloten, persoonlijke administratiepagina van de Aanbieder op het Platform, online toegankelijk via https://aanbieders.stap-budget.nl met gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. In “Mijn Plaatsingen” kunnen (beheer)handelingen worden uitgevoerd door de “Mijn Plaatsingen-gebruiker”, waaronder – maar niet beperkt tot – het plaatsen, aanvullen en/of wijzigen van de Content, en kunnen de Diensten worden afgenomen en/of worden opgezegd.


Leer- & ontwikkelactiviteiten: in Mijn Plaatsingen plaatst de Aanbieder de Leer- & Ontwikkelactiviteiten die Aanbieder wil plaatsen op STAP-budget.nl. Het kan gaan om plaatsingen in de volgende Plaatsingscategorieën: (a) opleidingen (waaronder ook trainingen en cursussen), (b) EVC-trajecten, (c) coaches, (d) open dagen & evenementen, (e) ontwikkelbanen.

 

Aanbiederpagina: in Mijn Plaatsingen kan de Aanbieder ook informatie over de eigen organisatie invoegen. Op het Platform krijgt de Aanbieder ook een eigen Aanbiederpagina waarin deze informatie getoond wordt met daarbij een overzicht van de geplaatste/gepubliceerde Leer- & ontwikkelactiviteiten op het Platform.


Databank: de door Educata aangelegde verzameling van Leer- & ontwikkelactiviteiten, Aanbiederpagina’s en andere Content die openbaar gemaakt wordt via het Platform.


Plaatsingsvoorwaarden per Plaatsingscategorie: voorwaarden die Educata aan een Aanbieder stelt om een bepaald type Leer- & ontwikkelactiviteit in een Plaatsingscategorie te kunnen plaatsen op het Platform. In zowel de Overeenkomst als in de Algemene Voorwaarden zijn deze Plaatsingsvoorwaarden per Plaatsingscategorie opgenomen.

 

Afnemer: een organisatie, zoals bijvoorbeeld een bedrijf met een eigen ontwikkel- en leerportaal voor medewerkers op intranet of een mediapartner met bijvoorbeeld een opleidingenportaal of een carrièrewebsite. Educata biedt Afnemers de mogelijkheid de Dienst “STAP-Aanbod” af te nemen, waarmee de Afnemer met gebruik van de “STAP-API” de Databank (geheel of gedeeltelijk) kan integreren in het eigen intranet of de eigen website met de door Afnemer geselecteerde Leer- & ontwikkelactiviteiten en informatie over de Aanbieder van Aanbieders die op Mijn Plaatsingen akkoord zijn gegaan met doorplaatsen van hun Content op de website(s) van de Afnemer. Een website van de Afnemer kan ook het eigen aanbod van de Afnemer bevatten. Een Afnemer kan er ook voor kiezen een selectie te maken in de te tonen Content.

 

Platform: alle websites en alle onderliggende pagina’s, inclusief alle Content, en ook andere (online) uitingen en activiteiten van Educata. De eerste en vooralsnog enige website van Educata is STAP-budget.nl. Mogelijk volgen er in de toekomst meer websites van Educata. Als Content van de Aanbieder wordt doorgeplaatst naar een nieuwe website van Educata zal Educata de Aanbieder hierover vooraf informeren via een nieuwsbrief.


Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden. 


 

 

2.        Algemeen

2.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Educata en ieder gebruik van de Diensten van Educata en het gebruik van het Platform.

2.2.     Educata behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Aanbieder per elektronische nieuwsbrief.
Indien de Aanbieder een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van één (1) werkdag opzegtermijn, én met inachtneming van de opzegtermijn van de lopende Diensten.

Indien de Aanbieder het Platform blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Aanbieder daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

2.3.     De Aanbieder is niet gerechtigd de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Educata is gerechtigd haar rechten en/of plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, dan wel een derde in te schakelen bij de uitvoering daarvan.

2.4.     Zijn of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Educata zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

 

3.        Totstandkoming Overeenkomst

3.1.     Een Overeenkomst komt tot stand door (digitale) ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen.

3.2.     Alle door Educata gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Educata behoudt zich het recht voor een opdracht van de Aanbieder zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.3.     Alle door Educata verstrekte informatie met betrekking tot (de werking van) haar Diensten en Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijzen, kwaliteit en functionaliteit en relevante subsidieregelingen, is naar beste weten verstrekt. Educata is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die in het kader van de Overeenkomst door de Aanbieder wordt verkregen.

 

 

4.        Diensten en Mijn Plaatsingen

4.1.     Educata zal Aanbieder gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen en toegang tot Mijn Plaatsingen verschaffen. De verschillende Diensten en bijbehorende voorwaarden en prijzen zijn vermeld of zijn toegankelijk via Mijn Plaatsingen. De Aanbieder zal één of meerdere Mijn Plaatsingen-gebruikers aanwijzen die toegang tot Mijn Plaatsingen hebben. De Aanbieder is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die door deze gebruikers met behulp van Mijn Plaatsingen worden verricht.

4.2.     Het is Mijn Plaatsingen-gebruikers niet toegestaan om een gebruikersaccount aan te maken met een algemeen e-mailadres. Elke gebruikersaccount dient gekoppeld te zijn aan een persoonlijk e-mailadres.

4.3.     De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnamen en wachtwoorden die toegang geven tot Mijn Plaatsingen.  

Het is de Aanbieder niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of over te dragen, anders dan aan Mijn Plaatsingen-gebruikers. De Aanbieder dient Educata op de hoogte te stellen als de Aanbieder een vermoeden heeft dat een gebruikersnaam en/of het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden.

4.4.     Educata mag ervan uitgaan dat degene die zich aanmeldt als de Aanbieder ook daadwerkelijk de aanbieder van de betreffende Leer- en ontwikkelactiviteit(en) is. De Aanbieder is aansprakelijk voor al het gebruik – al dan niet door derden – dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van Mijn Plaatsingen wordt gemaakt, alsmede voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Mijn Plaatsingen door derden.

4.5.     In Mijn Plaatsingen dient de Aanbieder de Aanbiederpagina (aan) te vullen, te wijzigen en/of (deels) te verwijderen, onder meer ten aanzien van de bedrijfsinformatie en de Leer- & ontwikkelactiviteit(en) van de Aanbieder.

4.6.     In Mijn Plaatsingen kan de Aanbieder bij Educata verschillende Diensten afnemen of opzeggen. Per Dienst staan (aanvullende) voorwaarden waaronder Educata die Dienst aanbiedt aangegeven. De Aanbieder kan de Dienst afnemen door het betreffende proces in Mijn Plaatsingen te volgen. Tevens kan de Aanbieder rechtstreeks contact opnemen met Educata om andere Diensten dan abonnementen te verzoeken of af te sluiten (zoals het plaatsen van advertenties in nieuwsbrieven van STAP-budget).

4.7.     Het staat de Aanbieder vrij de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van één (1) dag opzegtermijn, tenzij op het Platform en/of in Mijn Plaatsingen nadrukkelijk anders is bepaald en/of Partijen voor één of meer Diensten nadrukkelijk een specifieke termijn zijn overeengekomen.

4.8.     Educata verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van Aanbieder om toegang te geven tot Mijn Plaatsingen en te informeren over aan Educata gerelateerd nieuws en ontwikkelingen. Aanbieder kan te allen tijde zijn rechten uit hoofde van de AVG inroepen. Educata verplicht zich passende maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van Aanbieder adequaat te beveiligen.

 

 

5.        Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

5.1.    Aanbieder is één organisatie met een KVK-nummer.

5.2.    Aanbieder biedt de op STAP-budget.nl geplaatste Leer- & ontwikkelactiviteit(en) onder eigen naam aan, en bij deelname hieraan factureert Aanbieder de eventuele deelnemerskosten aan de deelnemer en/of aan andere partij(en) die de Leer- & ontwikkelactiviteit (mede) financieren.

5.3.     Aanbieder toont de informatie over de op STAP-budget.nl geplaatste Leer- & ontwikkelactiviteit(en) ook al op de eigen website waarbij de informatie hierover zichtbaar is voor burgers zonder dat zij hoeven in te loggen.
5.4.    Voor Aanbieder is het niet toegestaan om:

(a)      een opleidingsabonnement als 1 plaatsing te plaatsen of meerdere Leer- & ontwikkelactiviteiten in 1 plaatsing te combineren.
(b)      in een tekst van een plaatsing te verwijzen naar andere Leer- & ontwikkelactiviteiten dan de activiteit waar de plaatsing op gericht is.
(c)       in de tekst te refereren aan de STAP-regeling of het STAP-budget, of een toelichting daarop te geven. Dat gebeurt al op andere plekken op de website.

5.5.    Aanbieder kan bij het invoeren van een Leer- en ontwikkelactiviteit in Mijn Plaatsingen URL's invoeren die gebruikt worden voor de knoppen bij de plaatsing op STAP-budget.nl waarmee de zoeker direct doorgeleid wordt naar de website van Aanbieder.
Hierbij is het voor Aanbieder alleen toegestaan om URL'S in te voeren:

(a)     van een eigen website waarvan de domeinnaam geregistreerd staat op de eigen organisatienaam.
(b)     van de juiste doelpagina van een eigen website zoals toegelicht bij het invoerveld. Het kan gaan om de volgende pagina's:

          - de productpagina met informatie over de betreffende Leer- & ontwikkelactiviteit;

          - de reviewspagina met reviews van deelnemers met betrekking tot de betreffende Leer- & ontwikkelactiviteit;
          - of de aanmeldpagina waar de zoeker zich kan aanmelden voor de betreffende Leer- & ontwikkelactiviteit.

5.6.   Aanbieder houdt zich bij het plaatsen van Leer- & ontwikkelactiviteiten aan de Plaatsingsvoorwaarden per Plaatsingscategorie zoals in onderstaande tabel is opgenomen. 

 

Plaatsingscategorie Voorwaarden voor plaatsing op het Platform
STAP Opleidingen

Als opleider:

 • zijn uw STAP Opleidingen opgenomen in het scholingsregister van DUO (met basisinformatie per opleiding). Lees hier meer over het registeren van opleidingen in het scholingsregister van DUO. 

Geen toegang tot het scholingsregister van DUO?

 • Dan kunt u uw aanbod plaatsen (bijvoorbeeld als training, webinar of e-learning) in de categorie 'Open dagen & Evenementen' op STAP-budget.nl. Hier kun een burger geen STAP-budget voor aanvragen, maar hiermee kunt u wel een groot publiek bereiken.
STAP EVC-trajecten

Als EVC-aanbieder:

 • hebt u bevestigd gekregen dat u aangemeld zal worden voor het scholingsregister van DUO;
 • én u zal daarna vanaf 1 juli 2023 (wanneer STAP-budget ook te benutten zal zijn voor EVC) de op STAP-budget.nl gepubliceerde EVC trajecten ook opgenomen hebben in het scholingsregister van DUO.
Coaches

De aanbieder plaatst één of meer coaches:

 • die beschikken over een voor de coachrol relevant, geldig kwaliteitskeurmerk;
 • of over minimaal 3 jaar recente en relevante werkervaring in de betreffende coachrol in combinatie met een succesvol afgeronde, mensgerichte HBO/WO opleiding of een afgeronde coachopleiding.
 • een eigen website(pagina) waar de ervaring en diensten van de coach helder toegelicht zijn.

Bovenstaande is voorwaarde voor plaatsing van een coach op STAP-budget.nl. Dit  staat los van voorwaarden die gesteld kunnen worden aan coaches door overheden en andere partijen zoals O&O-fondsen aan het kunnen benutten van budgetten of subsidies voor (loopbaan)coaching nu of in de toekomst, zoals het STAP Ontwikkeladvies.

 

STAP Ontwikkeladvies

Voor coaching is geen STAP-budget aan te vragen. Wel was er in 2022 kosteloos STAP Ontwikkeladvies beschikbaar voor mensen t/m MBO-2 dat aangevraagd kon worden door een gekwalificeerde loopbaancoach bij het ministerie van SZW. Mogelijk komt er in 2023 hiervoor weer budget beschikbaar. 

 

Voorwaarden die (in 2022) gesteld zijn door het ministerie van SZW om STAP Ontwikkeladvies aan te mogen bieden:

 • De coach is bij Noloc geregistreerd als Register Loopbaanprofessional.
 • Óf de coach heeft 3 jaar aantoonbare ervaring in combinatie met a) een afgeronde mens- of organisatiegerichte opleiding op minimaal hbo-niveau, of b) een afgeronde hbo-opleiding in een andere richting en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen.
Open dagen & evenementen De aanbieder plaatst één of meer open dagen, evenementen of andere activiteiten die gericht zijn op leren en ontwikkelen, inspireren, netwerken en/of het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Hiervoor is geen STAP-budget aan te vragen, maar deelname kan de deelnemer wel verder helpen in zijn/haar keuzeproces of ontwikkeling. 
 
Ontwikkelbanen

De aanbieder plaatst één of meer vacatures waarbij de persoon bij start in de functie:

 • nog niet over alle gewenste opleidingen en/of werkervaring hoeft te beschikken;
 • opleiding en/of begeleiding krijgt om het vak (verder) te leren;
 • en een (start)salaris krijgt.

 

5.7.     Door middel van Mijn Plaatsingen vult de Aanbieder de Aanbiederpagina met relevante Content, zoals bedrijfsinformatie en Leer- & ontwikkelactiviteiten. Educata kan richtlijnen stellen en/of aanwijzingen geven ten aanzien van de Content. De Aanbieder is gehouden deze richtlijnen en/of aanwijzingen te volgen.

5.8.     De Aanbieder is verplicht alle relevante informatie met betrekking tot een Leer- & ontwikkelactiviteit en de eigen organisatie te verstrekken op het Platform, en deze volledig en naar waarheid te omschrijven en te allen tijde up-to-date te houden.

5.9.     Aanbieder dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Aanbiederpagina, en in lijn te handelen met de in Mijn Plaatsingen opgenomen richtlijnen en aanwijzingen met betrekking tot de invoer van Content en alleen plaatsingen van Leer- & ontwikkelactiviteiten te doen die voldoen aan de Plaatsingsvoorwaarden per Plaatsingscategorie (zie uitwerking hiervan in de tabel hieronder) en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Educata mag worden verwacht van een zorgvuldig Aanbieder en beheerder van de Content.

5.10.    Aanbieder plaatst in de categorie STAP Opleidingen alleen opleidingen met exact dezelfde naam en verdere gegevens als in het scholingsregister van DUO.

5.11.    Aanbieder dient indien gewenst te allen tijde zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van de op het Platform geplaatste Content.

5.12.    De Aanbieder staat ervoor in dat alle Content, die openbaar wordt gemaakt op het Platform:

(a)        Juist, volledig en actueel is;

(b)        Voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes;

(c)        Geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat;

(d)        Op geen enkele wijze misleidend is voor Gebruikers;

(e)        Geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten of de persoonlijke levenssfeer van Educata en/of derden; en

(f)         Niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Educata.

5.13.    Educata biedt op het Platform bij de presentatie van een Leer- & ontwikkelactiviteit diverse knoppen -waarvoor de Aanbieder een URL (internetadres) kan invoeren in Mijn Plaatsingen- die leiden naar de website van de Aanbieder. Ook kan de Aanbieder contactgegevens tonen bij een Leer- & ontwikkelactiviteit. Op overige plaatsen is het uitdrukkelijk niet toegestaan links in te voegen of contactgegevens in te voegen. Educata behoudt zich het recht toe om deze te verwijderen.
5.14.    Educata is niet verantwoordelijk voor de Content die de Aanbieder openbaar maakt op het Platform en controleert deze niet op hetgeen genoemd is in artikel 5.
5.15.    Aanbieder committeert zich door ondertekening van deze Overeenkomst aan de in artikel 5 genoemde gebruiksvoorwaarden. Als Aanbieder zich hier niet aan houdt, zulks ter beoordeling door Educata, behoudt Educata zich het recht toe om alle plaatsingen van de Aanbieder of een deel daarvan te depubliceren of te verwijderen van het Platform zonder terugbetaling van de betreffende, lopende Diensten. Als Educata gebruik maakt van haar rechten, deelt zij de Aanbieder direct schriftelijk mee dat zij hiertoe heeft besloten en om welke redenen. De Aanbieder kan binnen 30 dagen na het besluit schriftelijk reageren en bezwaar maken via [email protected] Educata neemt een tijdige reactie van de Aanbieder in behandeling.

 

 

6.        Beschikbaarheid en eigenschappen

6.1.     De Aanbieder aanvaardt dat Educata het Platform en de Diensten aanbiedt op basis van een inspanningsverplichting en dat het Platform en de Dienst(en) alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het Platform en/of Dienst op het moment van gebruik (op ‘as is’ basis). Educata sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van het Platform en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

6.2.     Educata garandeert niet dat de Aanbiederpagina van de Aanbieder te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. Educata behoudt zich het recht voor Mijn Plaatsingen, de Aanbiederpagina en/of het Platform onaangekondigd te blokkeren of (tijdelijk) buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van (de programmatuur van) Mijn Plaatsingen, de Aanbiederpagina en/of het Platform en onderdelen van Mijn Plaatsingen, de Aanbiederpagina en/of de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

6.3.     De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder een internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het Platform en de Dienst(en).

6.4.     Omdat (de programmatuur van) Mijn Plaatsingen en het Platform bestemd zijn voor gebruik door meerdere Aanbieders, erkent en aanvaardt de Aanbieder dat het niet mogelijk is om ten behoeve van specifieke Aanbieders aanpassingen of verbeteringen door te voeren of daarvan af te zien.

6.5.     Educata is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van Mijn Plaatsingen en/of het Platform, ongeacht de oorzaak daarvan.

 

 

7.        Vergoeding en betaling door Aanbieder

7.1.     Voor iedere Dienst die door de Aanbieder binnen het kader van deze Overeenkomst wordt afgenomen bij Educata gelden telkens de tarieven die door Educata op het moment van afsluiten worden gehanteerd en aangegeven binnen Mijn Plaatsingen, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.

7.2.     Betaling geschiedt per automatische incasso, tenzij Partijen anders overeenkomen.

7.3.     Het bedrag wordt telkens rond de vervaldatum van de factuur afgeschreven.

7.4.     Na ondertekening van de Overeenkomst kan Aanbieder plaatsingen gaan invoegen. Aanbieder kan zien hoe een plaatsing getoond zal worden op STAP-budget.nl door een 'voorvertoning'. Pas als Aanbieder een plaatsing gaat publiceren, bepaalt Aanbieder het type abonnement (maand of jaar) en gaat Aanbieder akkoord met bijbehorend tarief.

7.5.     Een plaatsing is op ieder gewenst moment te depubliceren en publiceren. Een abonnement moet afzonderlijk gestopt worden door de automatische verlenging te annuleren in Mijn Plaatsingen. De betaling stopt op de einddatum van het maand- of jaarabonnement.

7.6.      Een maandabonnement is per maand opzegbaar, en een jaarabonnement is jaarlijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
7.7.      De eerste periode tot aan de eerstvolgende kalendermaand wordt naar rato berekend. Het maand- of jaarabonnement start vanaf de eerste dag van de kalendermaand na de eerste publicatie van de plaatsing.

7.8.     Educata behoudt zich het recht voor de tarieven voor één of meer Diensten te wijzigen. De Aanbieder zal hierover worden geïnformeerd. In dat geval staat het de Aanbieder vrij de Overeenkomst voor wat betreft die Diensten te beëindigen.

7.9.   Alle tarieven zijn in Euro’s, exclusief BTW en worden steeds maandelijks of jaarlijks vooraf gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.10.   De Aanbieder is gehouden facturen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Aanbieder is niet gerechtigd enige korting toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door de Aanbieder is uitgesloten.

7.11.   Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de Aanbieder in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Educata op de Aanbieder onmiddellijk opeisbaar. De Aanbieder is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente.

7.12.   Het staat Educata vrij de dienstverlening aan de Aanbieder en/of de toegang tot Mijn Plaatsingen op te schorten, (tijdelijk) te beperken, of te staken indien de Aanbieder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Als Educata hiertoe overgaat, deelt zij de Aanbieder direct schriftelijk mee dat zij hiertoe heeft besloten en om welke redenen. De Aanbieder kan binnen 30 dagen na het besluit schriftelijk reageren en bezwaar maken via [email protected] Educata neemt een tijdige reactie van de Aanbieder in behandeling.

7.13.   Indien Educata besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van de Aanbieder. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal EUR 250,= exclusief BTW.

 

 

8.        Aanmelding/inschrijving en annulering door Gebruiker

8.1.     Een Gebruiker die zich op het Platform wil aanmelden voor een Leer- & Ontwikkelactiviteit wordt verwezen of doorgeleid naar (de website van) de Aanbieder en alleen daar kan de Gebruiker zich aanmelden of inschrijven voor een Leer- of ontwikkelactiviteit. Bij annulering hiervan door de Gebruiker gelden de algemene voorwaarden van de Aanbieder. Hier is Educata geen partij in. De Aanbieder vrijwaart Educata terzake.

 

 

9.        Doorplaatsen Content

9.1.     Educata biedt Afnemers de mogelijkheid de Dienst “STAP-Aanbod” af te nemen, waarmee Afnemer met gebruik van de “STAP-API” de Databank (geheel of gedeeltelijk) kan integreren in het eigen intranet of de eigen website met de door Afnemer geselecteerde Leer- & ontwikkelactiviteiten en informatie over de Aanbieder van Aanbieders die akkoord zijn gegaan met doorplaatsen van hun Content op de website(s) van de Afnemer. Aanbieders kunnen op Mijn Plaatsingen aangeven op welke websites van Afnemers doorgeplaatst mag worden. Educata is geen partij in de (financiële) afspraken die Afnemer en Aanbieder maken over publicatie van Content van de Aanbieder op de website(s) van de Afnemer. De Aanbieder vrijwaart Educata terzake.

 

 

10.     Garanties en vrijwaring

10.1.  De Aanbieder staat er jegens Educata voor in dat hij gerechtigd is om van Mijn Plaatsingen en het Platform gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met de Overeenkomst.

10.2.  De Aanbieder is jegens Educata aansprakelijk voor, en vrijwaart Educata volledig van, alle schade en kosten die Educata lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden door de Aanbieder, (ii) enig handelen van de Aanbieder bij het gebruik van het Platform en/of één of meerdere Diensten of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Educata gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Aanbieder worden vergoed.

10.3.  De Aanbieder garandeert dat de Content die hij via het Platform deelt onbezwaard is en dat daarop geen Intellectuele Eigendomsrechten van anderen rusten, alsmede dat de Content geen inbreuk maakt op of in strijd is met enig recht van derden en dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.

10.4.  De Aanbieder garandeert de Leer- & ontwikkelactiviteit na aanmelding van een Gebruiker uit te voeren overeenkomstig het aanbod/de omschrijving, dan wel dat hij een passend alternatief zal bieden aan de betreffende Gebruiker. De Aanbieder erkent dat Educata op geen enkele wijze partij wordt bij een overeenkomst tussen de Aanbieder en Gebruiker ten aanzien van een Leer- & ontwikkelactiviteit.

10.5.  De Aanbieder is aansprakelijk voor, en vrijwaart Educata volledig tegen, alle claims, schade en kosten in verband met klachten van Gebruikers ten aanzien van de door Aanbieder aangeboden Leer- & ontwikkelactiviteiten en/of de uitvoering daarvan.

 

 

11.     Aansprakelijkheid

11.1.  De aansprakelijkheid van Educata uit hoofde van de Overeenkomst is beperkt tot directe schade en gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,- per schadegeval.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(a)      materiële schade aan zaken;

(b)      redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

(c)       redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

11.2.  Educata is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Algemene Voorwaarden is hierbij uitgesloten.

11.3.  De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Educata zelf of haar leidinggevenden.

11.4.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Aanbieder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Educata meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Educata vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 

12.     Intellectuele eigendomsrechten

12.1.  Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op het Platform, Mijn Plaatsingen en de Databank berusten uitsluitend bij Educata of haar licentiegevers. Niets in deze Overeenkomst strekt tot overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht aan de Aanbieder.

12.2.  Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Educata de Aanbieder een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Platform, waaronder Mijn Plaatsingen en gedeelten van de databank, voor zover dat nodig is in het kader van de Overeenkomst. Onder deze licentie is uitdrukkelijk niet begrepen het recht om de door Educata verstrekte informatie, Mijn Plaatsingen en/of Databank te kopiëren en/of elders te publiceren.

12.3.  De Aanbieder verstrekt Educata toestemming om de Content van de Aanbieder te gebruiken voor de uitvoering van deze Overeenkomst en Diensten, waaronder publicatie bij Afnemers.

12.4.  Het is de Aanbieder uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via het Platform, de databank, Mijn Plaatsingen, of een Dienst toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere de Aanbieders, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Educata of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

12.5.  De Aanbieder zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Educata zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Educata B.V. Intellectuele Eigendomsrechten heeft, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de databank.

12.6.  Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

 

13.     Overmacht

13.1.  In geval Educata door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft Educata het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Aanbieder te zijn gehouden.

13.2.  Onder overmacht wordt aan de zijde van Educata mede verstaan tekortkomingen van door Educata ingeschakelde derden, staking, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

 

 

14.     Duur en beëindiging

14.1.  Tenzij Partijen voor één of meer Diensten nadrukkelijk een specifieke termijn zijn overeengekomen, kan Aanbieder de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van één (1) werkdag opzegtermijn, én met inachtneming van de opzegtermijn van de lopende Diensten. Er vindt bij beëindiging van de Overeenkomst geen terugbetaling plaats van reeds afgenomen Diensten.

14.2.  Voor Educata geldt een opzegtermijn van vier (4) weken. De opzegging geschiedt schriftelijk, onder vermelding van de reden van opzegging. De aanbieder kan binnen de opzegtermijn van 4 weken na de mededeling schriftelijk reageren op de opzegging en bezwaar maken via [email protected] Educata neemt een tijdige reactie van Aanbieder in behandeling.

14.3.  Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulks niet binnen een redelijke termijn wordt hersteld, na daartoe op deugdelijke wijze schriftelijk in gebreke te zijn gesteld.

14.4.  Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, door middel van een daartoe gericht schrijven, indien: (i) aan de andere Partij voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, (ii) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd, (iii) er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de andere Partij, (iv) en/of de andere Partij geliquideerd wordt of anderszins haar activiteiten staakt.

14.5.  Na depublicatie van de laatste plaatsing op STAP-budget.nl door de Aanbieder wordt de Overeenkomst automatisch na 12 maanden beëindigd als er daarna geen nieuwe plaatsingen worden gedaan op het Platform. Ook de bijbehorende gebruikersaccounts van de Aanbieder van Mijn Plaatsingen worden dan onbruikbaar gemaakt.

14.6.  Na beindiging van de Overeenkomst blijft Educata gerechtigd om de naam van Aanbieder en de naam van de in het verleden aangeboden Leer- & ontwikkelactiviteiten en het logo van Aanbieder te gebruiken, voor zover redelijk in het kader van de dienstverlening van Educata aan Gebruikers.

14.7.  Bij beëindiging van de overeenkomst is Educata niet gehouden enige Content aan Aanbieder te verstrekken of te converteren.

14.8.  Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst te overleven, blijven na beëindiging volledig van kracht.

14.9.  In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Educata ten dienste staan, is Educata te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de dienstverlening aan de Aanbieder en/of de toegang tot Mijn Plaatsingen (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de door de Aanbieder geplaatste Content te verwijderen, de Overeenkomst op te zeggen, een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

(a)      de Aanbieder handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden (zie artikel 5);

(b)      Educata van mening is dat handelingen van de Aanbieder schade of aansprakelijkheid aan Gebruikers, derden of Educata kunnen toebrengen. Educata zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

(c)       Als Educata gebruik maakt van haar rechten hiertoe genoemd in artikel 15.9 a en b, deelt zij de Aanbieder direct schriftelijk mee dat zij hiertoe heeft besloten en om welke redenen. De Aanbieder kan binnen 30 dagen na het besluit schriftelijk reageren en bezwaar maken via [email protected] Educata neemt een tijdige reactie van de Aanbieder in behandeling.

 

 

15.     Helpdesk en klachten

15.1.  De helpdesk van Educata helpt de Aanbieder graag verder. Door via het Platform een concrete vraag te stellen via het contactformulier zal Educata binnen 24 uur op werkdagen/binnen 1 werkdag telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Aanbieder om de Aanbieder verder op weg proberen te helpen.

15.2.  Mocht de Aanbieder een klacht hebben, dan hoort Educata dat graag. De Aanbieder kan de klacht sturen naar [email protected] om in behandeling te worden genomen. Hoe concreter de klacht is, hoe beter Educata in staat is een oplossing voor te stellen. Educata probeert binnen vijf werkdagen na ontvangst per e-mail inhoudelijk te reageren. Indien Educata meer tijd nodig heeft, zal Educata de Aanbieder hiervan eveneens per e-mail op de hoogte stellen.

 

 

16.        Bevoegde rechter en rechtskeuze

16.1.     Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze Overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze Overeenkomst.

16.2.     Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Noord-Holland, worden onderworpen.